Prekių Pardavimo ir Paslaugų Teikimo Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

  1. 1. Šios nuomos paslaugų teikimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas (toliau – „Taisyklės“), kuriame nustatomos paslaugas elektroninėje svetainėje www.mudvi.eu (toliau – „Svetainė“) užsakančio asmens (toliau – „Pirkėjas“) ir paslaugos teikėjo E. Nagevičienės (individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 888958) (toliau – „Paslaugos teikėjas“), tarpusavio teisės ir pareigos, paslaugų užsakymo bei apmokėjimo už jas sąlygos, užsakymų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų užsakymu Svetainėje susijusios sąlygos.

  1. 2. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas internetu, suformavęs užsakymų krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą, pažymėjęs varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad prieš pildydamas šį užsakymą, aš perskaičiau Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo taisykles, su jomis sutinku ir įsipareigoju jų laikytis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

  1. 3. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis ir kita Svetainėje pateikta informacija bei rekomendacijomis, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

  1. 4. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, naują Taisyklių redakciją paskelbdamas Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Kiekvieną kartą Pirkėjas, užsakydamas paslaugas Svetainėje, turi iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

  2. Sutarties sudarymas

  2. 1. Paslaugų teikimo sutartis tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo (toliau – Sutartis) Svetainėje sudaroma elektronine forma. Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Taisyklių 2.2. punkte nurodytas paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti bei grąžinti Paslaugos teikėjui išsinuomotus Daiktus šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  2. 2. Paslaugos teikėjas teikia šias paslaugas:

  2. 2. 1. drabužių ir (ar) aksesuarų nuomos paslaugas, kai Pirkėjas nuomos laikotarpiu įgyja teisę naudotis Paslaugos teikėjo nuomojamais drabužiais ir (ar) aksesuarais (toliau – Daiktai);

  2. 2. 2. Daiktų pristatymo ir grąžinimo paslaugas.

  2. 3. Užsakyti paslaugas Svetainėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; taip pat išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

  2. 4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę įsigyti paslaugų Svetainėje.

  2. 5. Pirkėjas, suformavęs užsakymą ir prieš jį apmokėdamas, privalo sukurti Svetainėje paskyrą, nustatyta tvarka įvedęs savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, užsakymo pristatymo adresą ir savo sugalvotą slaptažodį (toliau – Paskyra).

  2. 6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Taisyklių 2. 5. punkte nurodytos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugos teikėjo partneriams, teikiantiems užsakymo pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  2. 7. Pirkėjas įsipareigoja Paskyros kūrimo metu pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Paslaugos teikėjas turi pagrindą manyti, kad Pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas. Pirkėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už neteisingos informacijos pateikimą ir Paslaugų teikėjo tyčinį klaidinimą, o taip pat kitus iš to kylančius padarinius Paslaugų teikėjui.

  2. 8. Paslaugos teikėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini užsakymui ir apmokėjimui už jį vykdyti.

  2. 9. Pirkėjas yra atsakingas už prisijungimo prie savo Paskyros duomenų saugumą, taip pat už veiksmus, kurie atliekami Svetainėje naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirkėjas privalo saugoti šiuos duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Paslaugos teikėją apie visus neautorizuoto prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Paslaugos teikėjas turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus arba iš viso juos panaikinti. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutiko dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių.

  2. 10. Nuomos Sutartis tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai:

  2. 10. 1. Pirkėjas, elektroninėje Svetainėje suformavęs Užsakymų krepšelį, susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, susipažinimą patvirtina pažymėdamas varnelę „Sutinku su Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo sąlygomis“ ir užsiregistravęs Svetainėje, nurodydamas nurodęs prekių pristatymo adresą, el. pašto adresą ir kitus pristatymui reikalingus duomenis bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, apmoka užsakymą iš savo banko sąskaitos arba savo vardu paprastu pavedimu banke.

  2. 10. 2. Tuo atveju, jei Pirkėjo užsakymą apmoka trečiasis asmuo, Nuomos Sutartis tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Svetainėje suformavęs Užsakymų krepšelį, susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, susipažinimą patvirtina pažymėdamas varnelę „Sutinku su Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo sąlygomis“ ir užsiregistravęs Svetainėje, nurodydamas nurodęs prekių pristatymo adresą, el. pašto adresą ir kitus pristatymui reikalingus duomenis bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, atlieka 0,01 cento identifikacijos mokėjimą į Paslaugos teikėjo sąskaitą, o Paslaugos teikėjas gauna identifikacijos mokėjimą iš Pirkėjo ir užsakymo apmokėjimą iš trečiojo asmens.

  2. 3. Pirkėjas aiškiai supranta, kad vien tik pateikus užsakymą elektroninio ryšio priemonėmis ir gavus Paslaugos teikėjo elektroninį laišką apie tai, kad užsakymas yra gautas, Nuomos sutartis neįsigalioja, o įsigalioja tik Pirkėjui įvykdžius visas Taisyklių 2.10. punkte nurodytas sąlygas bei galioja iki visiško šalių pareigų pagal Sutartį įvykdymo.

  2. 4. Paslaugos teikėjui gavus užsakymo apmokėjimą, Paslaugos teikėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia užsakymą patvirtinantį pranešimą. Apmokėtas užsakymas laikomas Sutarties dalimi, o jame nurodyta Daiktų vertė, asortimentas, kiekis, paslaugų kaina, užsakymo suma, pristatymo ir grąžinimo terminai bei kitos sąlygos tampa privalomos Pirkėjui ir Paslaugos teikėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

  3. Paslaugos ir jų kainos

  3. 1. Paslaugos teikėjas Daiktus nuomoja 4 (keturioms) arba 8 (aštuonioms) kalendorinėms dienoms. Daiktų nuomos terminas yra apibrėžtas, jis nustatomas Pirkėjui interneto Svetainėje prie kiekvieno Daikto pateiktame kalendoriuje pasirenkant nuomos termino pradžios bei pabaigos datas ir yra nurodomas Pirkėjo suformuotame užsakyme.

  3. 2. Pirmoji nuomos termino diena yra Daiktų įteikimo Pirkėjui diena. Paskutinė nuomos termino diena yra Daiktų grąžinimo Paslaugos teikėjui diena. Jeigu paskutinė nuomos termino diena yra nedarbo ar švenčių diena, laikoma, kad Daiktų grąžinimo diena yra pirma po jų einanti darbo diena. Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra grąžinti Daiktus ankščiau numatyto termino.

  3. 4. Kiekvieno Daikto nuomos kaina pateikta eurais ir nurodyta elektroninėje Svetainėje prie atitinkamo Daikto, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Paslaugos teikėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Daiktus išnuomoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Paslaugos teikėjui momentu galiojančiomis kainomis.

  3. 5. Į Daikto nuomos kainą yra įskaičiuoti visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai.

  3. 6. Į Daikto nuomos kainą nėra įskaičiuotas užsakymo pristatymo mokestis, jei Pirkėjas pasirenka užsakymo pristatymą kurjerio paštu. Pristatymo mokestis gali būti keičiamas Paslaugos teikėjo nuožiūra.

  3. 7. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

  3. 8. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti Daiktų pasiūlą nuomai elektroninėje Svetainėje.

  4. Atsiskaitymas už paslaugas

  4. 1. Pirkėjas atsiskaito už paslaugas ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

  4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

  4.1.2. atlikdamas paprastą išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Paslaugos teikėjo sąskaitą.

  4. 2. Atsiskaitymui už paslaugas ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.

  4. 3. Atsiskaitant už paslaugas ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.

  4. 4. Paslaugos teikėjas Pirkėjo pateiktą užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už paslaugas ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Paslaugos teikėjo banko sąskaitoje.

  4. 5. Paslaugos teikėjui gavus užsakymo apmokėjimą, Paslaugos teikėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia užsakymą patvirtinantį pranešimą. Apmokėtame užsakyme nurodyta Daiktų vertė, asortimentas, kiekis, paslaugų kaina, užsakymo suma, nuomos terminai bei kitos sąlygos tampa privalomos Pirkėjui ir Paslaugos teikėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

  4. 6. Pirkėjas turi apmokėti už paslaugas ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas po užsakymo pateikimo Paslaugos teikėjui. Pirkėjui per pirmąsias 4 (keturias) valandas neatlikus mokėjimo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė ketinimo Sudaryti sutartį ir Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  4. 7. Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną Daiktų nuomos ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Paslaugos teikėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz., neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

  5. Užsakymų pristatymas ir grąžinimas

  5. 1. Užsakymai pristatomi Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu, pasirinkta data (t. y. pirmą nuomos termino dieną) ir pasirinktu pristatymo būdu. Atsakomybė dėl Daiktų pereina Pirkėjui nuo užsakymo priėmimo patvirtinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina siuntinio gavimą parašu, teikiant Paslaugą per kurjerį arba atsiimant užsakymą Paslaugos teikėjo sandėlyje. Paslaugos teikėjas neatsako už užsakymo pristatymo terminų pažeidimą, jeigu užsakymas Pirkėjui nėra pateikiamas arba pateikiamas ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Paslaugos teikėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  5. 2. Užsakymą atsiimti gali tik Pirkėjas arba asmuo, Pirkėjo nurodytas užsakymo skiltyje „Pastabos”. Visais kitais atvejais užsakymą atsiimantis asmuo turi pateikti asmens dokumentą kartu su tinkamos formos įgaliojimu, suteikiančiu teisę atsiimti užsakymą. Jei keičiamas užsakymo pristatymo adresas, Pirkėjas prisiima galimus papildomus pristatymo mokesčius ir atsakomybę dėl užsakymo vėlavimo.

  5. 3. Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas, gavęs užsakymą per kurjerį, privalo patikrinti, ar nėra pažeista išorinė pakuotė. Nustatęs siuntinio pakuotės pažeidimą Pirkėjas turi teisę siuntinio nepriimti. Pirkėjui priėmus siuntinį ir parašu patvirtinus siuntinio gavimą be pastabų, laikoma, kad užsakymas pristatytas nepažeistoje pakuotėje.

  5. 4. Pirkėjui užsakymo atsiėmimo ar pristatymo dieną neatsiėmus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas nusprendė nepasinaudoti išsinuomotu Daiktu, todėl užsakymas grąžinamas į Paslaugos teikėjo sandėlį, o už užsakymą sumokėta pinigų suma Pirkėjui negrąžinama.

  5. 5. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą Daiktų naudojimą pagal paskirtį, praradimą, sugadinimą nuo užsakymo pristatymo momento iki grąžinimo į Paslaugos teikėjo sandėlį, įteikimo kurjeriui ar palikimo „DPD Pickup“ taške ar terminale momento.

  5. 6. Daiktų grąžinimas per kurjerį arba „DPD Pickup“ siuntų taškus ar terminalus Pirkėjui yra nemokamas. Paslaugos teikėjas iš anksto apmoka už Daiktų grąžinimą.

  5. 7. Pirkėjas privalo grąžinti daiktus paskutinę nuomos termino dieną (jei paskutinė nuomos termino diena yra nedarbo diena, tai po jos einančią pirmą darbo dieną) vienu iš užsakymo metu pasirinktų grąžinimo būdų:

  5. 7. 1. perduoti tvarkingai supakuotus Daiktus kurjeriui, jei Pirkėjas pasirinko daiktų grąžinimą per kurjerį (šiuo atveju Daiktai laikomi grąžinti nuo perdavimo kurjeriui momento). Paslaugos teikėjas iškviečia kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu. Kurjeris atvyksta 8:00 – 18:00 val.

  5. 7. 2. pristatyti Daiktus į Paslaugos teikėjo sandėlį Vilniuje iki 15 val.

  5. 7. 3. perduoti tvarkingai supakuotus Daiktus į „DPD Pickup“ tašką iki atitinkamo „DPD Pickup“ taško darbo dienos pabaigos arba į „DPD Pickup“ terminalą iki paskutinės nuomos termino dienos 24 val. (Daiktai laikomi grąžinti nuo perdavimo į „DPD Pickup tašką ar terminalą“ momento).

  5. 8. Pirkėjas gali pratęsti Daikto grąžinimo terminą susisiekęs su Paslaugos teikėju Svetainėje nurodytais Paslaugos teikėjo kontaktais. Terminas pratęsimas tik tada, kai Paslaugos teikėjas užsakymo pratęsimo terminą patvirtina elektroniniu pranešimu į Pirkėjo nurodytą elektroninį paštą (tai Paslaugos teikėjas privalo atlikti per vieną dieną nuo prašymo pratęsti terminą gavimo momento) ir gaunamas išankstinis papildomas apmokėjimas iš Pirkėjo, po to, kai Paslaugos teikėjas patvirtina Užsakymo grąžinimo termino pratęsimą. Papildomo apmokėjimo dydis priklauso nuo pageidaujamų pratęsti dienų skaičiaus ir Daiktų nuomos kainos bei yra apskaičiuojamas pagal formulę – viena papildoma diena lygi 10 (dešimt) procentų 4 (keturių) dienų nuomos kainai.

  5. 9. Kartu su užsakymu Pirkėjas gauna visus būtinus dokumentus Daiktų grąžinimui, priklausomai nuo pasirinkto grąžinimo būdo – per kurjerį arba „DPD Pickup“ siuntų tašką ar terminalą.

  5. 10. Daiktai turi būti grąžinti toje pačioje pakuotėje (dėžėje), kurioje buvo įteikti Pirkėjui. Pirkėjui praradus pakuotę, jis privalo savo lėšomis įsigyti naują patvarią pakuotę, tinkamą grąžinti Daiktus per kurjerį arba DPD Pikcup siuntų tašką ar terminalą. Užsakymo pakuotės praradimas neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės laiku grąžinti Daiktus. Bet koks Daiktų grąžinimo termino pažeidimas užtraukia atsakomybę Pirkėjui dėl vėlavimo grąžinti Daiktus laiku.

  5. 11. Daiktai privalo būti grąžinami tokios pačios komplektacijos ir būklės, kokios buvo užsakyti, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą naudojant Daiktus pagal tiesioginę jų paskirtį.

  6. Sutarties vykdymas ir atsakomybė

  6. 1. Vykdydamos Sutartį, Šalys turi padėti viena kitai įgyvendinti joms tenkančias teises bei vykdyti pareigas – atskleisti būtiną informaciją, informuoti apie prievolės vykdymo aplinkybių pasikeitimus, iškilusias kliūtis prievolei įvykdyti, siekti sutarties tikslo įgyvendinimo, operatyviai ir taikiai spręsti kilusius nesutarimus, sumažinti prievolės pažeidimo neigiamus padarinius. Pareiga bendradarbiauti vienodai privaloma abiem sutarties šalims ir netinkamas jos vykdymas gali sukelti neigiamų padarinių bet kuriai iš jų.

  6. 2. Sutarties sąlygos laikomos įvykdytomis, kai Paslaugų teikėjas pateikia nuomai Daiktus, o Pirkėjas už nuomos paslaugas ir užsakymo pristatymą atsiskaito ir grąžina išsinuomotus Daiktus šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  6. 3. Daikto savybės nurodomos interneto Svetainėje prie atitinkamo Daikto pateiktame aprašyme. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad Daiktai būtų tinkamos būklės dėvėti. Paslaugos teikėjas neatsako, jei internetinėje Svetainėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

  6. 4. Jei Pirkėjas sugadina Daiktus, negrąžina Daiktų sulygtu terminu arba jų negrąžina iš viso, dėl to Paslaugos teikėjas patiria nuostolių, laikoma, kad Sutartis galioja iki tos dienos, kol Pirkėjas visiškai padengia Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius.

  6. 5. Pirkėjas turi teisę atšaukti visą ar dalį užsakymo likus ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki užsakymo pristatymo dienos. Tokiu atveju užsakymo atšaukimas nesukelia jokių finansinių pasekmių Pirkėjui. Jeigu užsakymą ar jo dalį Pirkėjas atšaukia likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų, jis moka 50% dydžio netesybas nuo užsakymo sumos. Tai reiškia, kad Pirkėjui negrąžinama pusė (50%) sumokėtos užsakymo sumos. Susidariusi grąžintina Pirkėjui pinigų suma grąžinama per 5 darbo dienas nuo prašymo grąžinti avansą pateikimo dienos.

  6. 6. Tuo atveju, jei Paslaugos teikėjas neturi galimybių pateikti Daiktų nuomai, pavyzdžiui, dėl to, kad Daiktų nėra sandėlyje arba dėl klaidos, susijusios su Svetainės veikimu, Paslaugos teikėjas apie tai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ir užsakymas nėra vykdomas. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą užsakymo sumą per 2 darbo dienas arba suteikia jam galimybę išsinuomoti bet kurį kitą Daiktą, nepaisant jo nuomos įkainio. Tai yra laikoma tinkamu Paslaugos teikėjo įsipareigojimų įvykdymu ir Paslaugos teikėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokią žalą Pirkėjo ir (ar) bet kokios trečios šalies atžvilgiu.

  6. 7. Paslaugos teikėjas įsipareigoja dėti pastangas sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės paslaugomis. Paslaugos teikėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Paslaugos teikėjas neatsako už nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

  6. 8. Pirkėjas įsipareigoja Daiktus naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį ir tik asmeninėms reikmėms. Daiktai negali būti pernuomojami ar naudojami komerciniais tikslais be rašytinio Paslaugos teikėjo sutikimo.

  6. 9. Pirkėjas negali savavališkai siaurinti, trumpinti, prisiūti papildomų ir (ar) nuardyti esamų detalių ar puošybos elementų, kitaip keisti Daiktų konstrukciją ar sudėtį, pašalinti rūbo viduje gamintojo prisiūtą etiketę ar drabužio priežiūros kortelę (instrukciją). Pirkėjui atlikus bet kurį iš šių veiksmų laikytina, kad Daikto nebegalima naudoti kaip nuomos objekto, įskaitant dėl jo neatitikimo konkretaus mados prekės ženklo produkto autentiškumui, todėl taikytinos šių Taisyklių 6. 13. 1. punkte numatytos pasekmės.

  6. 10. Pirkėjas negali jokiais būdais savarankiškai bandyti valyti Daikto ar kreiptis dėl jo valymo į valymo paslaugas teikiančias įmones, negali Daikto lyginti per aukšta temperatūra įkaitusia laidyne ar atlikti kitų veiksmų, neleidžiamų drabužio vidinėje pusėje prisiūtoje priežiūros kortelėje (instrukcijoje). Paslaugos teikėjas turi teisę iš šį punktą pažeidusio Pirkėjo reikalauti netesybų (baudos), kurių dydis lygus Daikto 4 dienų nuomos mokesčio dydžiui, išskyrus atvejus, kai Daiktas taip pabloginamas, kad jo negalima naudoti kaip nuomos objekto ir todėl turi būti taikomas šių Taisyklių 6. 13. 2. punktas.

  6. 11. Jei Pirkėjas vėluoja grąžinti Daiktus, nuomos mokestis skaičiuojamas ir turi būti mokamas iki Daiktų grąžinimo dienos, laikantis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos. Daiktų praradimo atveju nuomos mokestis mokamas iki Paslaugos teikėjui sumokama prarastų Daiktų vertė, kuri iki jos apmokėjimo laikoma Pirkėjo skola. Paslaugos teikėjas turi teisę Pirkėjo skolos administravimą perduoti atsakingoms už skolų išieškojimą institucijoms arba imtis kitų skolos išieškojimo veiksmų. Pirkėjas privalo informuoti Paslaugos teikėją apie Daiktų praradimą per vieną darbo dieną.

  6. 12. Pirkėjui grąžinus apgadintus arba nepilnos komplektacijos Daiktus, Pirkėjas privalo padengti Daiktų vertės ir funkcionalumo atkūrimo išlaidas, taip pat dėl to patirtus Paslaugos teikėjo nuostolius per 5 kalendorines dienas nuo gauto pranešimo apie patirtų nuostolių įvertinimą ir atlyginimą. Pirkėjui per nustatytą terminą neatsiskaičius su Paslaugų teikėju, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, kurie lygūs 15% Daikto vertės. Jei delspinigiai nemokami daugiau nei 10 kalendorinių dienų, Pirkėjo skolos administravimas perduodamas atsakingoms už skolų išieškojimą institucijoms.

  6. 13. Pirkėjui atsisakius grąžinti Daiktus, negrąžinus Daiktų arba grąžinus juos taip pablogintus, kad jų negalima naudoti kaip nuomos objekto, Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui:

  6. 13. 1. 100 % negrąžintų arba sugadintų Daiktų vertės sumą, jei Daiktai buvo perduoti Pirkėjui nauji, su etiketėmis;

  6. 13. 2. iki 80 % negrąžintų arba sugadintų Daiktų vertės sumos, jei Daiktai ankščiau buvo nuomoti.

  7. Baigiamosios nuostatos

  7. 1. Bet kokiai Svetainėje sudaromai sutarčiai tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo, yra taikomos šios Taisyklės. Bet kokie nukrypimai nuo Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu. Šios Taisyklės nėra taikomos rašytinėms nuomos paslaugų teikimo sutartims, sudaromoms Paslaugos teikėjo sandėlyje.

  7. 2. Sutarčiai ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

  7. 3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, trečiajam asmeniui ar asmenims be Paslaugos teikėjo rašytinio sutikimo.

  7. 2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, pirmiausia sprendžiamas derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  7. 3. Pirkėjas yra informuotas ir, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad Paslaugos teikėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos jo asmens duomenis tapatybės nustatymo, Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais: vardas, pavardė, asmens kodas, pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka gauti savo nurodytu elektroniniu paštu laiškus, informuojančius apie užsakymą bei ypatingus pasiūlymus ir naujienas. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

   

  PREKIŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS

   1. Bendrosios nuostatos

   1. 1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra šalims privalomas teisinis dokumentas (toliau – „Taisyklės“), kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių (toliau – „Prekės“) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu www.mudvi.eu elektroninėje svetainėje (toliau – „Svetainė“) susijusios nuostatos.

   1. 2. Pirkėjas, užsakydamas Prekes internetu, suformavęs užsakymų krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą, pažymėjęs varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad prieš pildydamas šį užsakymą, aš perskaičiau Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo taisykles, su jomis sutinku ir įsipareigoju jų laikytis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

   1. 3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

   1. 4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, naują Taisyklių redakciją paskelbdamas Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Kiekvieną kartą pirkdamas prekes, Pirkėjas turi iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

   2. Sutarties sudarymas

   2. 1. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Svetainėje.

    2. 2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir vykdytina, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja ir apmoka Prekių užsakymą.

    2. 3. Sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

    2. 5. Užsakymas pradedamas vykdyti nuo to momento, kai visa už Prekes ir jų pristatymą mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Paslaugos teikėjo banko sąskaitoje.

    3. Prekės ir jų kainos

    3. 1. Svetainėje parduodamų Prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

    3. 2. Svetainėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdavimo.

    3. 3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos Svetainėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas el. paštu ar kitomis priemonėmis.

    3. 4. Prekių kainos yra tokios, kokios yra nurodytos Svetainėje. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

    3. 5. Prekių kainos pateikiamos įskaitant Pardavėjo mokėtinus mokesčius.

    3. 6. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Prekių išlaidos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

    3. 7. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Svetainėje įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

    4. Atsiskaitymas už prekes

    4. 1. Pirkėjas atsiskaito už Prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

    4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

    4.1.2. atlikdamas paprastą išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo sąskaitą.

    4. 2. Atsiskaitymui už Prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.

    4. 3. Atsiskaitant už Prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.

    4. 4. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už Prekes ir jų pristatymą, jei jis pasirenkamas.

    4. 5. Pardavėjui gavus mokėjimą už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia užsakymą patvirtinantį pranešimą.

    4. 7. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną užsakymo apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz., neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo numerio ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

    5. Prekių pristatymas ir grąžinimas

    5. 1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam dienos atsisakyti sutarties, grąžinti Prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

    5. 2. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui. Pirkėjas atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą, išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke.

    5. 3. Grąžinamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, pateikiant visus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Grąžinant Prekę būtina pateikti Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą bei užsakymo numerį. 

    5. 4. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai Prekė yra grąžinama (pristatoma) Pardavėjui.

    5. 5. Grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjui grąžinama tik ta jo sumokėtos Pardavėjui Prekių pristatymo išlaidų dalis (ar visos išlaidos), kuri atitinka pigiausią Pardavėjo pasiūlytą Prekės pristatymo būdą.

    5. 6. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti Prekės pristatymo Pardavėjui išlaidas.

    5. 7. Prekės, kurios yra pagamintos pagal Pirkėjo asmeninį nurodymą ar pasirinkimą, ar yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms – nėra grąžintinos.

    5. 8. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas, išskyrus atvejį, kai Prekė yra grąžinama dėl to, kad ji nekokybiška.

    5. 9. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.

    5. 10. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atšaukimo, Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui. Pirkėjas atsako už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą.

    6. Baigiamosios nuostatos

    6. 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.

    6. 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el. paštu info@mudvi.eu.

    6. 3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

    6. 4. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Svetainėje.

    6. 5. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio.

    6. 6. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

    6. 7. Pirkimo – pardavimo sutartims ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

    6. 8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

    LABAS

    Prenumeruok MUDVI naujienlaiškius. Pažadame dalintis tik tuo, kas svarbu, įdomu ir įkvepia svajoti!